website-pep-diagnostiek

Diagnostiek

Psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen

Psychodiagnostisch onderzoek wordt ingezet wanneer ouders of leerkrachten vragen hebben over de ontwikkeling van een kind. Bijvoorbeeld wanneer een kind niet mee kan komen op school, er vermoedens bestaan dat een kind onderpresteert, hoogbegaafd is, er sprake lijkt van een specifiek leerprobleem of een ontwikkelingsprobleem. Om een goed beeld te krijgen van de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, de sterke kanten, ontwikkelpunten en het sociaal inzicht van een kind kan een psychodiagnostisch onderzoek ingezet worden.

Dit onderzoek bestaat uit een inventarisatie met ouders, veelal gevolgd door een schoolobservatie, of een telefonisch consult met de leerkracht. Ook vragen we ouders en leerkrachten een aantal vragenlijsten in te vullen.

Daarnaast is het mogelijk om een intelligentie-onderzoek te doen, onderzoek naar hoogbegaafdheid, een neuropsychologisch onderzoek, onderzoek naar leerproblemen en/of een sociaal-emotioneel onderzoek.

Intelligentieonderzoek

website-pep-diagnostiek-2

Wat is intelligentie? Het is niet zo simpel om een antwoord op deze vraag te geven. Er bestaan veel definities van het begrip intelligentie. Een onderdeel van intelligentie bestaat in ieder geval uit het vermogen om abstract en logisch te kunnen redeneren, problemen op te kunnen lossen, met bestaande kennis nieuwe taken te kunnen oplossen en zelfstandig te kunnen leren. Uit deze omschrijving wordt duidelijk dat intelligentie een verzamelbegrip is voor meerdere cognitieve vaardigheden. Intelligentie is een belangrijke (maar zeker niet de enige) voorspeller voor schoolprestaties.

Een intelligentietest bestaat uit verschillende vragen en opdrachten. Deze verschillende onderdelen meten zowel aangeleerde kennis en begrip als inzicht en verschillende probleemoplossingsvaardigheden. Ook wordt er gekeken naar snelheid van informatieverwerking en geheugen. Het geeft een beeld van de sterke kanten van je kind, maar laat ook zien met welke vaardigheden je kind juist moeite heeft.

Bij PeP wordt gebruik gemaakt van de WISC-V (Wechsler intelligence scale voor children). De WISC-V is eind 2017 in Nederland uitgebracht en bij PeP gebruiken we deze sinds januari 2018. Het is een test die bedoeld is voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar en bestaat uit 14 verschillende subtests die verschillende cognitieve vaardigheden meten. De WISC-V wordt afgenomen met behulp van twee iPads.

Onderzoek naar (hoog)begaafdheid

(Hoog)begaafdheid gaat over meer dan alleen het hebben van een hoog IQ. Om gebruik te kunnen maken van je intellectuele capaciteiten spelen ook andere begaafdheidskenmerken, de persoonlijkheid van een kind en zijn omgeving een rol. Zo is het belangrijk om goed gemotiveerd te zijn, creatief te kunnen denken en de beschikking te hebben over de juiste leerstrategieën Ook de manier waarop binnen het gezin wordt gekeken naar leren en begaafdheid en het juiste onderwijs is van belang.

Bij PeP stellen de niet een ‘diagnose’ hoogbegaafdheid. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er tot op heden geen eenduidige definitie bestaat voor hoogbegaafdheid. Wel wordt er gekeken naar aanleg van een kind en of dit in overeenstemming is met de daadwerkelijke prestaties of er dat er sprake lijkt van onderpresteren. Aanleg bestaat in dit opzicht zowel uit cognitieve capaciteiten als uit creatieve denkvermogens en sociale competentie (maar soms ook muzikale begaafdheid en motorische begaafdheid). Ook is er bij PeP aandacht voor vaardigheden die eventueel nog kunnen versterkt en voor de omgeving van het kind en hoe deze het kind zo optimaal mogelijk kan ondersteunen.

Neuropsychologisch onderzoek

Wat is neuropsychologie?

Neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het gedrag en de werking van de hersenen.

Wanneer kinderen vastlopen op school of thuis en er vragen zijn over vaardigheden als geheugen en aandachtsfuncties dan is een neuropsychologisch onderzoek wellicht zinvol. Met behulp van testonderzoek worden vaardigheden als aandacht, geheugen, taal, waarneming, planning en oplossingsstrategieen in kaart gebracht. Het doel van een neuropsychologisch onderzoek is om inzicht te krijgen in deze denkfuncties, vaardigheden en de beleving van het kind om zodoende een verklaring te kunnen vinden voor de problemen waar een kind, maar ook ouders en de leerkracht tegenaan lopen en gerichte adviezen te geven.

Onderzoek naar leerproblemen

Leren op school lukt niet altijd goed. Vaak is dit tijdelijk, omdat een kind even niet zo lekker in zijn vel zit, of wanneer het wat meer tijd nodig heeft voor ‘het kwartje valt’. Als de intelligentie er wel is maar het kind kan toch problemen heeft met de leerstof, dan kan er sprake zijn van een leerprobleem. Als dit tijdig wordt vastgesteld en de oorzaak wordt onderkend kan uw kind de begeleiding krijgen die het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Een leerprobleem kan meerdere oorzaken hebben. Sommige kinderen hebben moeite met het verwerken van specifieke informatie, zoals bij dyslexie en dyscalculie. Soms heeft een kind (ook) last van aandachts- of concentratieproblemen, faalangst of problemen met motivatie en prestatie zoals bij faalangst of een ‘fixed mindset’.

Bij PeP is het mogelijk om onderzoek naar zowel dyslexie- als dyscalculie te verrichten. Dit gebeurt altijd in nauwe samenspraak met zowel ouders als school. Ook is het mogelijk om een screening te doen naar zowel dyscalculie als dyslexie. Deze onderzoeken worden niet altijd vergoed. Zie voor meer informatie onder vergoedingen.